Són molestos els socis minoritaris?

Les societats mercantils es regeixen pel principi de les majories. És a dir, els socis o accionistes que tenen una majoria social controlen les decisions que es prenen. Algunes vegades sol passar que els socis minoritaris creuen que els seus interessos i drets queden desprotegits en favor de qui sí que té la majoria, pel fet de no formar part de la mateixa.

Però no és així. Aquests socis minoritaris no són convidats de pedra i, encara que les societats capitalistes es regeixin per un principi majoritari en la seva organització i funcionament, aquestes han de respectar la legislació mercantil. La Llei de societats de capital estableix unes accions determinades per protegir els drets dels socis i accionistes minoritaris. Algunes d’aquestes accions es poden dur a terme pel simple fet de ser partícip en el capital, mentre que d’altres, ho fan en funció del percentatge de participació.

Entre alguns dels drets amb què compta el soci minoritari es troba el d’informació en Junta. En el curs de la celebració de la Junta General, els accionistes de la societat poden sol•licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia i, en cas de no ser possible satisfer el dret de l’accionista en aquest moment, els administradors estan obligats a facilitar aquesta informació per escrit dins dels set dies següents al de l’acabament de la Junta.

És possible negar-se a facilitar informació? Els administradors estan obligats a proporcionar la informació sol•licitada a l’empara dels dos apartats anteriors, llevat dels casos en què, segons el parer del president, la publicitat de la informació sol•licitada perjudiqui l’interès social. No procedeix la denegació d’informació quan la sol•licitud tingui el suport d’accionistes que representin, almenys, el vint per cent del capital social. Els estatuts poden fixar un percentatge menor, sempre que sigui superior al cinc per cent del capital social. (Art. 197 LSC).

I per si no quedés clar, el Tribunal Suprem recorda quins són els quatre requisits essencials perquè resulti admissible el dret d’informació:

1.- Que la petició guardi una connexió amb l’ordre del dia d’una junta convocada.
2.- Que tal sol•licitud es faci en temps i forma.
3.- Que amb la informació que a aquest efecte es faciliti al soci no es perjudiquin els interessos socials.
4.- Que aquest dret d’informació no s’exerciti de forma abusiva.

Si precises més informació no dubtis a consultar a VIRGINIA PENYA ADVOCATS.

Back to top