Llei de Segona Oportunitat, el “miracle” desconegut, per a particulars i autònoms

Ley de la segunda oportunidad

La Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, o com se sol conèixer, Llei de Segona Oportunitat, va néixer amb la finalitat d’implantar un mecanisme jurídic per que les persones físiques, en què s’inclouen els autònoms, tinguessin les mateixes opcions que les empreses per aixecar després d’un fracàs econòmic i poder així perdonar els seus deutes.

Aquesta llei pretén ser un lleuger baló d’oxigen per a petits empresaris i persones particulars, que d’aquesta manera troben un vehicle legal en cas que la seva aventura emprenedora hagi fracassat i no puguin fer front als deutes contrets.

Aquesta normativa va néixer d’un requeriment d’Europa, que demanava als països millorar els seus procediments -en concret a Espanya, Bulgària i Croàcia- per tractar la insolvència de les famílies i poder donar-los una protecció legal.

Principalment, la Llei de Segona Oportunitat està destinada a persones particulars i a autònoms, encara que també a empreses amb passius de fins a cinc milions d’euros que, per diferents circumstàncies, no poden fer front als deutes contrets, difícils d’assumir sense una font d’ingressos fiable.
Fins a juliol de 2015, només les empreses comptaven amb un vehicle legal per demanar l’exoneració dels seus deutes.

Aquest canvi legislatiu suposa una clara novetat en no obligar autònoms, particulars i consumidors a afrontar els seus deutes amb el seu patrimoni present i futur. Però per acollir-se als beneficis d’aquesta nova normativa, els deutors han de complir una sèrie de requisits:

1. El treballador per compte propi ha d’intentar un acord extrajudicial de pagament amb els creditors. En aquest procés tutelat pel jutge, el deutor liquidarà els seus béns per abonar els deutes que pugui pagar o pactarà un calendari per fer front a les seves obligacions. L’acord extrajudicial és possible en dos casos, si el deutor compensa als seus creditors amb la cessió dels béns que no siguin imprescindibles per al desenvolupament de la seva activitat professional o amb accions de la seva pròpia societat o si l’emprenedor proposa als seus creditors un pla de viabilitat i un calendari de pagaments per saldar els seus deutes. El termini per satisfer els pagaments no podrà superar els deu anys.

2. L’emprenedor per acollir-se a aquesta Llei de Segona Oportunitat, no haurà estat condemnat per un delicte contra l’Agència Tributària o la Seguretat Social en l’última dècada.

3. El deutor haurà estat declarat culpable en el concurs de creditors.

4. L’emprenedor/deutor no hi haurà rebutjat en els últims quatre anys una oferta de treball “adequada a la seva capacitat”.

Cal destacar en el cas dels emprenedors i durant tot el temps que duri el procés, que aquests podran sol•licitar l’ajuda d’un mediador concursal, que farà d’interlocutor entre el deutor i els seus creditors.
Si finalitza el procés de negociació (d’uns dos mesos aproximadament) i no s’ha arribat a un acord, el deutor i el mediador concursal podran sol•licitar davant del jutge el concurs de creditors voluntari. Un cop que l’emprenedor hagi sol•licitat el concurs de creditors voluntari, el jutge pot exonerar de gran part dels seus deutes sota dues condicions: en primer lloc, que el mateix jutge consideri que el deutor ja no té diners ni actius per afrontar els seus deutes; en segon lloc, que dit deutor hagi demostrat obrar de bona fe, un dels pilars sobre els quals se sosté la Llei de Segona Oportunitat però al seu torn un dels punts més polèmics de l’esmentat procés.

A efectes pràctics s’ha de destacar la inqüestionable avantatge que suposa per a l’autònom al poder iniciar des de zero la seva marxa empresarial, veient alliberat dels negatius efectes que en moltes ocasions comporta l’exercici de la professió d’empresari individual.

Per a totes les persones que necessitin assessorar-se sobre la Llei de Segona Oportunitat, els recordem que a Virginia Peña Advocats els resoldrem tots els dubtes. A més, el nostre despatx compta amb una àmplia experiència en dret concursal i mediació, de manera que podrà afrontar amb garanties un procés com el que preveu aquesta normativa.

Back to top